Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi

Diyarbakır Tabip Odası, SES, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası ve Dev Sağlık-İş’in oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Meslek Örgütleri Platformu, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hızla artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dair basın açıklaması gerçekleştirdi. İşte o basın açıklaması: TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfükar Cebe’nin de katıldığı, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreli […]

Diyarbakır Tabip Odası, SES, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası ve Dev Sağlık-İş’in oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Meslek Örgütleri Platformu, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hızla artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

İşte o basın açıklaması:

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfükar Cebe’nin de katıldığı, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreli Dr. Recep Güzel’e uygulanan şiddette karşı Diyarbakır’da Sağlık Meslek Örgütleri Platformu öncülüğünde kitlesel basın toplantısı düzenlendi.

Ülkemizin içinde bulunduğu toplumsal süreçte şiddet her alanda hızla artmakta. Şiddetin oluşmasını önleyici toplumsal tedbirler ise ne yazık ki alınmamakta, hatta bazı durumlarda yetkili ve sorumlu olanlar şiddeti doğuran, yaygınsallaşmasını sağlayan nedenler arasında bizzat yer almaktadır.

Toplumsal şiddetin artışına paralel olarak ne yazık ki sağlık çalışanları ve hekimler de son yıllarda çok boyutlu olarak şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve hekim emeğinin değersizleştirilmesi, siyasi iktidarın popülist yaklaşımlarla hekimleri sağlıkta yaşananların sorumlusu olarak göstermesi, bu çerçevede hekimleri ve hekimlik mesleğini rencide edici yaklaşımlar sergilemesi hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin oluşmasına önemli bir ivme kazandırmıştır.

Siyasi iktidar çeşitli argümanlarla halkı hekimlere karşı yönlendirerek, şiddet uygulanmasına göz yummakta, güç-iktidarlarını hekimler üzerinde baskı oluşturarak pekiştirmek istemektedir

Bu güne kadar şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanlarının yanında yeterince yer almayan siyasi iktidar yasal görevlerinin gereğini yerine getirmemektedir. Şiddete maruz kalmamızın ardından, pek çok yerde doğrudan hekim karşıtı, taraflı bir yaklaşım olarak tarif edilebilecek bir tutumla saldırıya uğramış hekimi şikayetinden vazgeçirme, barıştırma yolu yeğlenmektedir. Bu hekimlerin yaşadığı mağduriyeti artırmakta ve sürekli hale getirmektedir.

Sorumluların bu kayıtsızlığı sonucu hastalar tarafından şiddet öncelikli hizmet almak için bilinçli uygulanır hale gelmiştir.

Şiddet olaylarına bağlı olarak hekimler hasta ya da hasta yakını tarafından şiddete uğrayacağı algısını taşımakta ve de mesleğini gereği gibi yapamaz durumdadır.

Hekimler yaşadıkları şiddet olayları karşısında kurumlarının konuya duyarsız kalmaları sonucu kurumlarına karşı güvensizlik duymaktadır.

Hekimlik mesleği karşılıklı saygı ve güven üzerine kurulu olup bu ilişki yılların birikimi sonucu ortaya çıkmıştır. Hasta ve hekim arasındaki güven ve saygı ilişkisi birileri tarafından bozulmaya çalışılıyorsa, bilinsin ki bu topluma, halka karşıt olma anlamına gelir ve bunun onarımı oldukça güçtür.

Diyarbakır Tabip Odası ve hekimler olarak her zaman toplum sağlığını kendi önceliklerimizden önde tuttuk ve her zaman halkın sağlığının yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz.

Diyarbakır nüfusunun 1 600 000’ e yaklaştığı göz önüne alındığında tam donanımlı hastane sayısını arttırmak gerekirken, hastaneler kapatılarak hasta potansiyelinin tek merkeze yönlendirilmesi, gerek hastaları gerekse sağlık çalışanlarını mağdur etmektedir.  Günde yüzün üzerinde  hastanın bakıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğinde her türlü zorluğu göze alarak hizmet vermeye çalışan doktor arkadaşımız Recep GÜZEL’ ın hasta yakınları tarafından kesici delici aletle saldırılarak kolunun alçıya alınmasını gerektirecek şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyoruz.

Şiddetin toplumsal sorunlarda olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını düşünüyor ve karşı çıkıyoruz.

Sağlık çalışma ortamında, şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı buna karşı acilen yasal mevzuatın oluşturulmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor, siyasi iktidarın hekim ve sağlık çalışanına karşı popülist politikalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Son  olarak yetkilileri acil önlemler almaya çağırıyoruz; bundan sonra iş bırakma dahil olmak üzere emeğimizden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha buradan deklere ediyoruz.

DİYARBAKIR TABİP ODASI
SES DİYARBAKIR ŞUBESİ
VETERİNER HEKİMLER ODASI
DİŞ HEKİMLERİ ODASI
ECZACILAR ODASI
DEV-SAĞLIK İŞ DİYARBAKIR ŞUBESİ

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler